OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE
SUNKINS – Lżejsze życie
 


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „Warunkami handlowymi“) określają prawa i obowiązki klienta oraz Usługodawcy związane ze świadczeniem Usług w ramach programu doradztwa żywieniowego i kondycyjnego w ramach programu SUNKINS - Lżejsze życie (zwanego dalej „Programem SUNKINS - Lżejsze życie“).

1.2. Właścicielem Programu SUNKINS - Lżejsze życie jest spółka SUNKINS a.s. z siedzibą pod adresem: Praga 2, ul. Americká 579/17, kod pocztowy 120 00, Republika Czeska, NR ID: 27862267, wpisana w rejestrze podmiotów gospodarczych prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, pod nr akt 11595 (zwana dalej tylko „SUNKINS a.s.“). Usługodawcą w ramach Programu SUNKINS - Lżejsze życie jest Lżejsze Życie Sp. z.o.o albo jeden z partnerów prowadzących punkty obsługi SUNKINS – Lżejsze życie, za pośrednictwem którego klient korzysta z Usług SUNKINS a.s. i jej partnerzy prowadzący punkty obsługi SUNKINS - Lżejsze życie są w dalszej części Warunków handlowych łącznie określani jako „Usługodawcy“ lub samodzielnie jako „Usługodawca”.

1.3. Usługi (zwane dalej „Usługami“) oznaczają usługę kompleksowej typologii oraz doradztwa w zakresie odżywiania oraz inne usługi oferowane przez Usługodawców w ramach Programu SUNKINS - Lżejsze życie. Za Usługę nie uważa się usług, które wprawdzie są związane z Programem SUNKINS - Lżejsze życie, jednak nie są świadczone przez Usługodawcę. Dotyczy to w szczególności badań lekarskich, których przeprowadzenie jest warunkiem świadczenia Usług, również w przypadku, gdy są one realizowane w zakładzie opieki zdrowotnej zaleconym przez Usługodawcę.

1.4. Niniejsze Warunki handlowe obowiązują razem z każdą umową zwartej przez klienta z Usługodawcą, o ile nie pozostają w sprzeczności z indywidualnie uzgodnionymi warunkami. W przypadku sprzeczności niniejszych Warunków handlowych z indywidualnie uzgodnionymi warunkami (np. w zamówieniu) zastosowanie mają warunki indywidualnie uzgodnione. Niniejsze Warunki handlowe mająrównież odpowiednie zastosowanie do sprzedaży towarów przez Usługodawcę, jeżeli jest ona dokonywana w ramach świadczenia Usług.
 


2. STOSUNEK UMOWNY

2.1. Stosunek umowny między klientem a Usługodawcą,co do zasady,powstajepoprzez podpisanie przez klienta zamówienia na Usługę (zwanego dalej „Zamówieniem“) i jego przyjęcie przez Usługodawcę. Usługodawca w tym celu przedstawia klientowi przygotowany druk Zamówienia.Po powstaniu stosunku umownego Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia na rzecz klienta zamówionych Usług, natomiast klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za świadczone Usługi.

2.2.Klient powinien podpisać Zamówienie dopiero po otrzymaniu od pracownika Usługodawcy wszelkich wyjaśnień odnośnie zakresu zamawianej Usługi, ceny oraz warunków jej świadczenia. Klient ma prawo uzyskać wszystkie oczekiwanych informacje w zrozumiałej dla siebie formie.W przypadku jakichkolwiek niejasności lub wątpliwości klient nie powinien podpisywać Zamówienia. Przez podpisanie Zamówienia klient potwierdza, że otrzymał wszystkie oczekiwane informacje w sposób jasny i zrozumiały oraz ma świadomość warunków świadczenia na jego rzecz Usług.

2.3. Pracownik Usługodawcy uprawniony jest do żądania od klienta przedstawienia dokumentu tożsamości w celu zweryfikowania tożsamości klienta.

2.4. Usługodawca samodzielnie decyduje o formie płatności ze strony klienta i decyzja Usługodawcy może być uzależniona od warunków i zasad uprzedniej współpracy stron lub indywidualnej sytuacji klienta.

2.5. W przypadku klientów nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych Usługodawca jest uprawniony do zażądania pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego, opiekuna lub kuratora klienta na zawarcie umowy świadczenia Usług.

2.6. Klient został poinformowany, że Usługi Programu SUNKINS - Lżejsze życie nie stanowią usług medycznych (świadczeń zdrowotnych) ani działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2013, poz. 217 ze zm.), a Usługodawca nie jest podmiotem leczniczym. Jeżeli stan zdrowia klienta wymaga specjalnego trybu odżywiania, diety lub określonej aktywności fizycznej, bądź jeżeli klient ma zalecenia dotyczące ograniczenia przyjmowania żywności konkretnego rodzaju lub zawierającej określone składniki, klient ma alergię na określone produkty bądź nie toleruje określonych składników odżywczych, przed podpisaniem Zamówienia zobowiązany jest zasięgnąć konsultacji u odpowiedniego lekarza w zakresie możliwości korzystania z Usług i poinformować pracownika Usługodawcy o tych faktach oraz o zgodzie lekarza na korzystanie z Usług.

2.7. Jeżeli w ramach Programu SUNKINS - Lżejsze życie nastąpi zmiana Usługodawcy prowadzącego punkt obsługi SUNKINS - Lżejsze życie, za którego pośrednictwem klient korzysta z Usług, klient zostanie poinformowany o zmianie Usługodawcy drogą pisemną lub mailową – o ile uprzednio wyraził zgodę na przesyłanie powiadomień drogą elektroniczną – o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz nowego Usługodawcy. Jeżeli klient nie wyraża zgody na kontynuowanie umowy z nowym Usługodawcą ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem na przyszłość w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia o cesji. W przypadku braku oświadczenia o odstąpieniu przyjmuje się, że klient wyraził zgodę na przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego na nowego Usługodawcę. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z stosunku umownego na nowego Usługodawcę jest skuteczne od upływu terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 


3. PRZEBIEG ŚWIADCZENIA USŁUG

3.1. Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usług na rzecz klienta z należytą starannością i na odpowiednim poziomie profesjonalizmu. Pracownicy Usługodawcy mają obowiązek postępować z klientem zgodnie z Kodeksem Etycznym Programu SUNKINS - Lżejsze życie oraz Profesjonalnymi Standardami Programu SUNKINS - Lżejsze życie, które są dostępne na oficjalnej stronie internetowej Programu SUNKINS - Lżejsze życie.

3.2. Klient zobowiązany jest do współdziałania przy świadczeniu Usług w niezbędnym zakresie, w szczególności do udzielenia zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania Usługodawcy, uczestniczenia w zaleconych konsultacjach i stosowania się do zaleceń Usługodawcy w zakresie odżywiania, aktywności fizycznej, itd. W przypadku braku wymaganego współdziałania ze strony klienta Usługi mogą nie przynieść oczekiwanego wyniku.

3.3. Usługi są świadczone na rzecz klienta zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej, jednakże Usługodawcy niegwarantują osiągnięcia oczekiwanego przez klienta rezultatu (np. obniżenia wagi o określoną liczbę kilogramów). Osiągnięcie konkretnego wyniku uzależnione jest od wielu czynników, które nie pozostają całkowicie pod kontrolą Usługodawcy (np. wpływ środowiska, stan zdrowia klienta, tryb życia, warunki pracy). Odpowiednie współdziałanie klienta z Usługodawcą, zgodnie z art. 3.2 powyżej, zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

3.4. Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania świadczenia Usług lub rozwiązania stosunku umownego w trybie natychmiastowym w przypadku: (i) braku odpowiedniego współdziałania ze strony klienta; (ii) braku zapłaty ceny za Usługi; (iii) odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta przed rozpoczęciem stosunku umownego lub w przypadku cofnięcia takiej zgody w trakcie trwania stosunku umownego.


4. CENA USŁUG

4.1. Klient zobowiązany jest do zapłacenia Ceny świadczonych usług w kwocie i terminach wskazanych w Zamówieniu. W przypadku korzystania z Usług bez wcześniejszego podpisania Zamówienia klient ma obowiązek zapłaty Ceny określonej w cenniku Usługodawcy obowiązującym w momencie rozpoczęcia świadczenia Usług. Cennik jest dostępny u Usługodawcy świadczącego Usługi na rzecz klienta.

4.2. O ile strony nie uzgodniły innych warunków płatności, klient zobowiązany jest do zapłaty całej Ceny zamówionych Usług przy podpisaniu Zamówienia przy użyciu metod płatniczych akceptowanych przez Usługodawcę (gotówka, karty płatnicze itp.). W przypadku uzgodnienia z Usługodawcą płatności bezgotówkowej, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli do tego dnia Cena Usługi lub ustalona rata zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Usługodawcy.

4.3. Cena Usług nie obejmuje usług, które nie są świadczone przez Usługodawcę (vide: art. 1.3. powyżej) oraz towaru lub asortymentu, oferowanego przez Usługodawcę, chyba że strony wyraźnie uzgodniły, iż Cena obejmuje również wskazane konkretnie towary lub asortymenty. Usługodawca może rekomendować zakup konkretnego towaru w związku ze świadczeniem Usług lub zalecić korzystanie z konkretnych usług partnerskich, należy jednak pamiętać, że są to wyłącznie niewiążące rekomendacje, które nie są warunkiem należytego świadczenia Usług.

4.4. W przypadku rezygnacji ze świadczenia Usług lub przedwczesnego zakończenia świadczenia Usług zgodnie z powszechnymi przepisami prawa lub Warunkami handlowymi, klientowi nie przysługuje zwrot Ceny niewykorzystanych Usług.

4.5. Poza przypadkami opisanymi w niniejszym artykule klientowi nie przysługuje zwrot żadnej części ceny Usług ani inna zniżka w przypadku całkowitego lub częściowego niewykorzystania zamówionych Usług (w szczególności nie przysługuje mu zwrot ceny Usług w przypadku nieobecności na konsultacjach u Usługodawcy z przyczyn zależnych od klienta).
 

5. REKLAMACJE I ZAŻALENIA

5.1. Klientowi przysługuje prawo zgłaszania w stosunku do Usługodawcy świadczącego mu Usługi, zastrzeżeń, skarg i reklamacji w związku ze świadczeniem przez niego Usług (dalej tylko „Reklamacje“). Reklamacje mogą dotyczyć zakresu Usług, sposobu ich świadczenia i postępowania konkretnego pracownika Usługodawcy.

5.2. Usługodawca sporządza wraz z klientem protokół reklamacji dla każdej zgłoszonej Reklamacji. Klientowi na żądanie otrzymuje kopię protokołu reklamacji.

5.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w ciągu 14 (czternastu) dni, w szczególnie skomplikowanych przypadkach w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zgłoszenia, o ile Usługodawca nie uzgodni z klientem pisemnie innego terminu.

5.4. Usługodawca po zbadaniu sprawę rozpatrzy Reklamację jako uzasadnioną lub nieuzasadnioną.

5.5. W przypadku uznania Reklamacji za uzasadnioną Usługodawca przeprowadzi na swój koszt czynności, poprzez które doprowadzi do usunięcia nieprawidłowości świadczonych usług stan rzeczy oraz może udzielić klientowi stosownej kompensacji. Za kompensację uznaje się w szczególności ponowne świadczenie Usług, które były świadczone nieodpowiednio bądźrabat ceny na świadczenie Usług.

5.6. W przypadku uznania reklamacji przez Usługodawcę za nieuzasadnioną bezzwłocznie przekazuje się informację klientowi. Jeżeli klient nie zgadza się z wynikiem rozpatrzenia reklamacji, przysługuje mu prawo zwrócenia się do Lżejsze Życie, Sp. z.o.o. z żądaniem ponownej weryfikacji Reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres ondrej.nemec@sunkins.pl. Lżejsze Życie, Sp. z o.o. w takim przypadku uzyska od Usługodawcy protokół reklamacji i inne dokumenty dotyczące Reklamacji, zweryfikuje zasadność stanowiska Usługodawcy, a w przypadku uznania Reklamacji za w pełni lub częściowo uzasadnioną, wezwie Usługodawcę do podjęcia czynności naprawczych, informując jednocześnie klienta o swoim stanowisku. W przypadku uznania Reklamacji za nieuzasadnioną Lżejsze Życie, Sp. z o.o. poinformuje klienta, iż Reklamacja nie została zaakceptowana. Weryfikację Reklamacji Lżejsze Życie, Sp. z o.o. realizuje w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania żądania klienta.

5.7. Wnioski wynikające z Reklamacji Usługodawcy stanowić będą podstawę do poprawy jakości świadczonych Usług, aby zarzutystanowiące przedmiot Reklamacji w przyszłości się nie powtórzyły. Lżejsze Życie, Sp. z o.o.określa metody, instrukcje i udziela wskazówek w celu zapobieżenia Reklamacjom w przyszłości.


6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POUFNOŚĆ

6.1. Przy podpisaniu Zamówienia lub zamówienie Usług w inny sposób klient udziela zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług, co zostanie wykazane w odrębnym oświadczeniu podpisanym przez klienta. Usługodawca informuje, że do celów prowadzenia ewidencji klientów Usługodawca będzie uprawniony do przetwarzania imienia i nazwiska klienta, jego daty urodzenia, adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu i innych danych kontaktowych. Do celów diagnostyki wstępnej, badań biochemicznych, opracowania kompleksowej typologii odżywiania i innych Usług zamówionych przez klienta Usługodawca uprawniony będzie do przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia i fizjologii klienta, przekazanych przez niego Usługodawcy lub upoważnionej przez niego osobie lub stwierdzonych przez Usługodawcę lub upoważnioną przez niego osobę w drodze badań (dane wrażliwe).

6.2. Usługodawca, po otrzymaniu zgody klienta, będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w całym okresie świadczenia Usług na rzecz klienta oraz następnie przez 5 (pięć) lat od momentu zakończenia świadczenia Usług, jednakże co najmniej przez 5 (pięć) lat od dnia podpisania Zamówienia, wyłącznie jednak do celów określonych w art. 6.1 powyżej. Usługodawca uprawniony jest do wykorzystania danych osobowych klienta w postaci zanonimizowanej do celów statystycznych, naukowych i edukacyjnych. Klient przyjmuje do wiadomości, że przekazanie wszelkich danych osobowych jest dobrowolne, stanowi jednak warunek należytego świadczenia usług. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych klienta we własnym zakresie, za pośrednictwem Lżejsze Życie, Sp. z o.o., za pośrednictwem innego podmiotu należącego do grupy handlowej Lżejsze Życie, Sp. z o.o. lub za pośrednictwem partnera kontraktowego (np. laboratorium biochemiczne). Klient po zakończeniu świadczenia Usług może zażądać wykreślenia swoich danych osobowych z rejestru, co jest dla Usługodawcy wiążące. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta przed rozpoczęciem stosunku umownego lub w przypadku cofnięcia takiej zgody w trakcie trwania stosunku umownego Usługodawca może odmówić świadczenia na Usług na rzecz klienta z przyczyn zależnych od klienta.

6.3. Usługodawca i inne podmioty przetwarzające dane osobowe mają obowiązek konsekwentnego zachowywania poufności w zakresie danych osobowych klienta i nie przekazywania tych danych osobom trzecim. Za złamanie obowiązku zachowywania poufności nie uznaje się użycia danych osobowych przez Usługodawcę do celów spełnienia ustawowego obowiązku (np. składanie zeznań w charakterze świadka), udostępnienia tych danych organom państwa na podstawie przepisów prawa, jak również działanie na podstawie lub w celu dochodzenia swoich praw w stosunku do klienta w drodze określonej przez przepisy prawa. Usługodawca jest uprawniony do przekazania danych osobowych klienta w niezbędnym zakresie swoim pracownikom oraz doradcom prawnym, podatkowym i innym, którzy są związani obowiązkiem poufności co najmniej w zakresie określonym w niniejszych Warunkach handlowych.

6.4. Jeżeli klient zażąda informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych, Usługodawca zobowiązany jest do udzielenia mu takich informacji bez zbędnej zwłoki. Informacja taka zawsze obejmuje: (i) cel przetwarzania danych osobowych, (ii) dane osobowe, ewentualnie kategorię danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, włącznie z wszelkimi dostępnymi informacjami o ich źródle, (iii) charakter zautomatyzowanego przetwarzania w związku z jego wykorzystaniem do celów decyzyjnych, jeżeli w oparciu o takie przetwarzanie podejmowane są działania lub decyzje godzące w prawa i uprawniony interes klienta, oraz (iv) odbiorcę, ewentualnie kategorie odbiorców. Wyżej określone obowiązki może w miejsce Usługodawcy realizować także podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Usługodawcy.

6.5. Jeżeli klient uzyska informację lub poweźmie przekonanie, że Usługodawca lub podmiot przetwarzający na rzecz Usługodawcy dane osobowe przetwarza dane osobowe klienta w sposób sprzeczny z poszanowaniem życia prywatnego i osobistego klienta lub w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności jeżeli dane osobowe są wykorzystywane w sposób nieodpowiedni pod względem celu ich przetwarzania, może: (i) zażądać od Usługodawcy lub podmiotu zapewniającego przetwarzanie danych osobowych stosownych wyjaśnień, i (ii) żądać, aby wykonawca lub podmiot zapewniający przetwarzanie usunął wszelkie nieprawidłowości w przetwarzaniu danych oraz wynikłe skutki. W szczególności klient może żądać zablokowania, zmiany, uzupełnienia lub wykreślenia danych osobowych. Jeżeli żądanie klienta zostanie uznane za uzasadnione, Usługodawca lub podmiot zapewniający przetwarzanie bezzwłocznie usunie niewłaściwy stan. Jeżeli Usługodawca lub podmiot zapewniający przetwarzanie danych nie rozpatrzy pozytywnie żądania klienta, klientowi przysługuje prawo zwrócenia się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych o wszczęcie odpowiedniego postępowania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.). Jeżeli przy przetwarzaniu danych osobowych nastąpi złamanie obowiązków Usługodawcy lub podmiotu zapewniającego przetwarzanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa, ponoszą oni z tego tytułu odpowiedzialność solidarną.

6.6. Podpisując zamówienie, klient może wyrazićzgodę na wysyłanie e-maili i druków informacyjnych w związku z przedmiotem usług (aktualności, korzystne oferty, zaproszenia itd.) na adres elektroniczny ewentualnie pocztowy przekazany podmiotowi zapewniającemu przetwarzanie danych, na okres przechowywania jego danych osobowych. Do wysyłania e-maili i druków informacyjnych uprawniona jest każda osoba, która w oparciu o niniejsze Warunki handlowe uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych klienta. Klient uprawniony jest do cofnięcia w każdej chwili zgody na wysyłanie e-maili i druków informacyjnych poprzez pisemne poinformowanie o tym fakcie Usługodawcy lub w innych sposób wynikający z ustawy.
 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Wszelkie zawiadomienia oraz informacje kierowane do drugiej strony należy przekazywać mu w formie pisemnej. W przypadku, gdy zawiadomienie nie dotyczy zmiany lub zakończenia stosunku umownego dopuszczalna jest również komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej bez certyfikowanego podpisu elektronicznego.

7.2. Zawiadomienia i informacje wysyłane są na adresy stron przeznaczone do doręczeń, którymi są adresy podane w Zamówieniu. Usługodawca i klient są uprawnieni do zmiany adresu do doręczeń poprzez pisemne zawiadomienie o tym fakcie drugiej strony.

7.3. Niniejsze Warunki handlowe stanowią integralną część Zamówienia (umowy o świadczeniu Usług) zawartej między klientem a Usługodawcą. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków handlowych określają również treść stosunku umownego.

7.4. Niniejsze warunki handlowe znajdują zastosowanie wyłącznie w stosunku do świadczenia Usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7.5. Spółka Lżejsze Życie, Sp. z o.o. jest uprawniona do zmiany Warunków handlowych w każdym momencie poprzez opublikowanie zmian lub nowego brzmienia na oficjalnej stronie internetowej Programu SUNKINS - Lżejsze życie, jednakże zmiany warunków handlowych odnoszą się wyłącznie do nowych stosunków umownych zawieranych z klientem. Powyższe oznacza, że Warunki handlowe obowiązujące w dniu powstania stosunku umownego miedzy klientem a Usługodawcą wiążą strony przez cały czas trwania tego stosunku umownego, a wszelkie zmiany Warunków handlowych odnoszą się wyłącznie do nowych stosunków umownych powstałych po takiej zmianie.

7.6. Oficjalna strona internetowa Programu SUNKINS - Lżejsze życie mieści się pod adresem: www.sunkins.pl.

7.7. Niniejsze warunki handlowe wchodzą w życie i są skuteczne od dnia ich sporządzenia, który podano niżej.

We Wrocławiu dnia 24. 1. 2015

Lżejsze Życie, Sp. z o.o.

SUNKINS w liczbach

419 614
utraconych kilogramów
93
poradni
223
specjalistów